Loengukursused

Entomoloogia õppetool

Meie õppetool pakub teadmisi nii noorele teadlasele kui ka lihtsalt loodushuvilisele

Kursuse eesmärgiks on anda seostatud ülevaade selgrootute loomade süstemaatikast, anatoomiast, füsioloogiast, ökoloogiast ning tähtsusest suuremate taksonite (hõimkonnad, klassid) kaupa. Loengukursuse raames käsitletud teemad kinnistatakse praktikumis tuntumate/ olulisemate liikide vaatluse ja visandamise teel.

Sihtrühm

Õppejõud: Toomas Esperk, Juhan Javoiš, Robin Gielen, Kelly Kittus

Praktika süvendab ja laiendab loengutel ja praktikumides omandatud teadmisi selgrootutest loomadest otsese kontakti abil looduses ning tutvustab nende uurimise meetodeid.

Õppejõud: Toomas Esperk, Erki Õunap, Juhan Javoiš

Kursuses tutvustatakse evolutsioonilise ökoloogia põhimõisteid ja -kontseptsioone ning selgitatakse evolutsioonilise lähenemisviisi rakendamise võimalusi mitmete konkreetsete näidete varal.

Õppejõud: Toomas Tammaru, Peeter Hõrak, Tuul Sepp, Virve Sõber

Õpetada iseseisvalt läbi viima statistilisi analüüse ökoloogilises uurimistöös ette tulevates tüüpolukordades.

Õppejõud: Toomas Tammaru, Jaanis Lodjak, Leonard O. Opare, Maarja Kõrkjas, Pille Gerhold, Riin Viigipuu

Tutvutakse teadusartikli kirjutamise peamiste põhimõtetega ökoloogias. Seminaride ja eksami aeg kokkuleppel õppejõuga vaba graafiku alusel. 

Õppejõud: Toomas Tammaru

Tutvustada troopilisi ökosüsteeme ja valdkonnas läbiviidavat teaduslikku uurimustööd. Kursus keskendub järgmistele küsimustele. Mis on troopika bioloogias eripärast? Kuidas on troopikabioloogia kaasa aidanud bioloogia sõlmküsimuste lahendamisele? Milline on troopikabioloogia argipäev? Mis ohustab troopikaliike?

Õppejõud: Pille Gerhold, Sille Holm, Ülle Reier

Tutvustada putukate ökoloogia põhiseisukohti ja uusi arenguid valdkonnas.

Õppejõud: Toomas Tammaru, Erki Õunap, Juhan Javoiš, Pille Gerhold, Tiit Teder, Toomas Esperk, Virve Sõber

Kursuse eesmärgid on: Anda ülevaade fülogeneetikast, tutvustada fülogeneesipuude rakendusi ökoloogias ja evolutsioonis, suunata arutlemist asjakohastel teemadel uusima teaduskirjanduse abil ning õpetada kasutama fülogeneetika-alaseid arvutiprogramme.

Õppejõud: Robert B. Davis, Pille Gerhold

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade biogeograafia põhimõistetest ja uurimisprobleemidest ning organismide geograafilist levikut ja koosluste kujunemist mõjutavatest protsessidest

Õppejõud: Toomas Esperk

 

Kursusel tutvume rohelise majanduse ning ettevõtluse aluspõhimõtetega ning peamiste lähenemisviisidega. Käsitleme inter- ja transdistsiplinaarsete (ökoloogiliste, majanduslike ning süsteemiteoreetiliste) meetodite kasutusvõimalusi rohelise majandusega seotud keerukate sotsioökoloogiliste probleemide lahendamisel. Tutvume jätkusuutliku arengu põhimõtetega ning riigi rolliga rohelises majanduses. Tutvume toote/ettevõtte jätkusuutlikkuse loomise ning hindamise võimalustega. Kohtume rohelises majanduses tegutsevate ettevõtete esindajatega ning arutame karjäärivõimalusi. Töötame välja oma ettevõtlusidee, koostame äriplaani ja kaitseme seda tudengite ettevõtluskonkursil Mõõduvõtt.

Õppejõud: Virve Sõber, Piia Vettik-Leemet

Õppeaine eesmärgiks on erakordselt mitmekesise putukaklassi ja selle põhirühmade põhjalikum tundmaõppimine.

Õppeaine eesmärgiks on erakordselt mitmekesise selgrootute loomade rühmade põhjalikum tundmaõppimine.

#ettevõtlus #instituudist #koostöö #õppimine #valdkonnast #
Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022

14.03.2022
10.02.2022
09.02.2022