Loengukursused

Loodusressursside õppetool

Lisaks teadustööle on looduskaitsebioloogia töörühm tihedalt seotud ka õppetööga: ühelt poolt juhendamiste kaudu, teiselt poolt annavad töörühma liikmed Tartu Ülikoolis loengukursust "Looduskaitsebioloogia",  "Kaitstavate loodusobjektide praktikumi" ja "Koosluste välipraktikumi". Hüdrobioloogia töörühma vahendusel saab uusi teadmisi ainetest "Üldine hüdrobioloogia" ja "Zooplanktoni ökoloogia".

 

Looduskaitsebioloogia kursusega omandatakse kaasaegse looduskaitse teaduslikud ja metoodilised põhitõed. Loengutes tutvutakse looduskaitse peamiste ülesannete, lähenemisviiside ja teoreetiliste alustega. Teooria ja praktiliste mudelite ühendamise kaudu käsitletakse demograafiliste ja geneetiliste, elupaikade hävimise, koosluste struktuuri ja ökosüsteemide dünaamikaga seotud protsesside arvestamist looduskaitses. Vaadeldakse võõrliikide ja keskkonnasaaste mõju elustiku mitmekesisusele. Õpetatakse kavandama kaitsealasid, säilitama liike tehistingimustes ning arvestama looduskaitses sotsiaalset ja majanduslikku tausta.

Õppejõud: Asko Lõhmus, Elin Soomets, Piret Lõhmus, Tsipe Aavik, Randel Kreitsberg, Vallo Tilgar

Kaitstavate loodusobjektide praktikumi üldeesmärk on suurendada kaitstavate loodusobjektide tuntust.

Praktikumi jooksul omandatakse Eestis kaitstavate taimede, loomade ja seente diagnostilised tunnused ja määramisvõtted.

Õppejõud: Riinu Rannap, Tiina Randlane, Elle Roosaluste, Kai Vellak, Irja Saar, Anu Tiitsaar, Raido Kont, Liina Remm, Elin Soomets, Triin Kaasiku, Karin Kungla, Maarja Vaikre

Koosluste välipraktikumi eesmärk on õppida tundma peamisi Eesti maismaa- ja mageveekooslusi (ja kasvukohatüüpe), neid kujundavaid keskkonnategureid ja nende tunnusliike.

Aines tutvutakse Eesti koosluste tüüpidega, keskendudes maismaa taimekooslustele ja neile iseloomulikele loomadele, magevee selgrootukooslustele ning kooslusi mõjutavaid faktoreid kujutavatele kaartidele. Õpitakse kooslusi kirjeldama ja luuakse näidiskohtadega illustreeritud ülevaade kasvukohtade/elupaikade klassifikatsioonist.

Õppejõud: Liina Remm, Taavi Virro, Kersti Püssa, Ene Kook, Maarja Vaikre

Üldise hüdrobioloogia kursuse raames omandavad üliõpilased hüdrobioloogia põhialused ja -mõisted. Saavad ülevaate erinevatest veeökosüsteemidest, hüdrobiontide rühmadest ning neid mõjutavatest keskkonnateguritest. Omandavad ettekujutuse veeökosüsteemide struktuurist ja funktsioneerimisest. Teadvustavad vastastikused seosed veeökosüsteemide, globaalsete kliimanähtuste ning inimtegevuse vahel.

Õppejõud: Taavi Virro

Zooplanktoni ökoloogia kursuse eesmärgiks on pakkuda igakülgseid ja ajakohaseid teadmisi zooplanktoni ökoloogiast rõhuasetusega mageveeökosüsteemidel. Tudengid omandavad ülevaate zooplanktoni koosluste koosseisust, struktuurist ja dünaamikast, samuti neid nähtusi kontrollivatest keskkonnateguritest. Kursuse praktilise osa eesmärgiks on tutvustada tudengitele zooplanktoni proovide kogumise ja analüüsi meetodeid ja tehnikaid. Õppeaine hõlbustab arusaamist veeökosüsteemide toimimisest ja keerukusest.

Õppejõud: Taavi Virro

Õppeainete kohta leiad rohkem teavet õppeinfosüsteemis

Uuri lähemalt

Robin Gielen kaitseb doktoritööd „Diversity and ecological role of pathogenic fungi in insect populations“

14. novembril kell 10.15 kaitseb Oecologicumi (J. Liivi 2) ruumis 127 Robin Gielen doktoritööd „Diversity and ecological role of pathogenic fungi in insect populations“.
Teabetunni kaanefoto

Doktorandilt doktorandile: miks ja kuidas võtta oma teadustöö kokku kolme minutiga?

Kolme minuti loengute konkursi ingliskeelne esikolm

Kolme minuti loengute konkurss ootab osalema südikaid doktorante