Autor:
Egle Tammeleht

Juhendid

Terioloogia õppetool

 

Õppeaine „Juhendaja seminar (LTOM.00.002)“ läbimise kord terioloogia õppetoolis (3EAP; toimub sügissemestril)

Aine läbimiseks tuleb üliõpilasel teha järgmist:

1) Külastada vähemalt 5 seminari, millel esitatakse teadusliku sisuga ettekandeid. Soovitav on osaleda eelkõige neis terioloogia õppetooli seminarides, kus peetakse ettekandeid. Terioloogia õppetooli seminarid toimuvad igal esmaspäeval kell 9.00 Liivi 2-126. Kui keegi teeb ettekande, siis saadetakse kõigile selle kohta eraldi teade e-maili teel.

Sobivad ka muud zooloogia, ökoloogia või looduskaitselise suunitlusega seminarid.

Oluline! Igast seminarist tuleb koostada 10 – 15 realine kokkuvõte (seega tehke seminari jooksul pidevalt märkmeid);

2) Andmebaaside kasutamist teaduskirjanduse otsimiseks õpitakse koos juhendajaga individuaalselt, juhendaja annab ülesandeid ja kontrollib nende täitmist;

3) Igal osalejal tuleb avalikult analüüsida (terioloogia korralises seminaris) ühte zooloogia osakonnas kaitstud bakalaureusetööd, lähtuvalt hetkel kehtivast bakatöö koostamise juhendist. Analüüsitava töö valib osaleja juhendajaga nõu pidades ja teatab oma valikust ning saadab bakatöö kõigile e-maili teel hiljemalt 7 päeva enne esinemist. Ka teised bakatudengid peavad analüüsitava bakatöö läbi lugema ja oskama seda omalt poolt kommenteerida. Retsensioonis tõstke esile nii positiivseid külgi kui vajakajäämisi;

4) Iga osaleja teeb hiljemalt jaanuari keskpaigaks seminariettekande, milles tutvustab oma bakatöö teemat ja tegevusplaane. Ettekanne peab sisaldama ka asjakohase teaduskirjanduse refereerimist;

5) Vabatahtlik tegevus. Iga osaleja teeb soovi korral 1 päeva jagu (8 tundi) praktilist tööd tutvumaks erialase tegevusega terioloogia õppetoolis. Täpsemalt lepitakse tegevused kokku esmalt juhendajaga ja seejärel terioloogia korralises seminaris;

Aines arvestuse saamiseks peab üliõpilane esitama korrektselt vormistatud aruande, mis sisaldab:

1) Seminaride päevikut, kus kirjas loetelu külastatud seminaridest ja nende lühikokkuvõtted, loetud artiklid, töörühmas/õppetoolis läbitud tegevused ja lisaks iga tegevuse peale kulunud töömaht tundides

2) Lühikokkuvõtet juhendaja seminarist (1-2 lk), mis käsitleb kokkuvõtlikult seminari raames toimunud tegevusi ja üliõpilase eneseanalüüs – mida üliõpilane neist õppis;

Aruande kinnitab ja arvestuse saamise otsustab juhendaja, kes vastutab, et arvestus saaks kantud ÕISi.

Osalejatel tuleb kõige ülal loetletu tehtud saamiseks ise initsiatiivi üles näidata ja aktiivselt oma juhendaja suhelda! 

……………………..

Urmas Saarma

Terioloogia õppetooli juhataja

Terioloogia õppetoolis kehtestatud reeglid, mida üliõpilasel tuleb täita bakalaureusetöö osas 

  • Sagedaseks probleemiks on töö kirjutamisega liiga hiline alustamine, mis ei võimalda teemasse piisavalt süveneda ja tööd korralikult kokku kirjutada ning vormistada.
  • Juhendaja(te)l ei jää piisavalt aega tööga tutvumiseks, diskussiooniks ja nõuannete jagamiseks.
  • Et neid probleeme leevendada, selleks on vaja eelkõige sagedast suhtlust üliõpilase ja töö juhenda(te) vahel, mis peaks toimuma üliõpilase initsiatiivil. Üliõpilane peaks osa võtma ka iganädalastest õppetooli seminaridest, et olla kursis õppetoolis toimuva teadustööga ja laiendada oma silmaringi, kuna seminarides analüüsitakse ka mujal tehtud teadustöid
  • Järgida tuleb õppetoolis kehtestatud reegleid (allpool), mis on eelkõige üliõpilase enda huvides, sest kõike viimasele minutile jättes ei suudeta teemasse süveneda, töö jääb pinnapealseks ja esineb rohkelt vigu.

1) Algfaas. Tudeng (olles bakalaureusetöö teema juhandajaga eelnevalt kokku leppinud), esitab juhendajale töö detailse plaani ja ajakava. Seejärel kannab need ette õppetooli seminaris, kus toimub arutelu ja soovituste andmine. Seminari ettekanne tuleks teha niipea kui võimalik, aga hiljemalt kolmanda aasta kevadsemestri alguses (veebruari keskel).

2) Kaks kuud enne kaitsmist. Kogu kirjandus peab olema läbi töötatud ja vähemalt 2/3 tööst kokku kirjutatud, mis tuleb esitada juhendajale koos detailse ajakavaga edasiste tegemiste kohta (mida tuleb rangelt jälgida)

3) Üks kuu enne kaitsmist. Juhendajale tuleb esitada töö mustand, mis peab sisaldama kõiki töö osi. Tekst peab olema loogiline ja ladus (mitte tooriktekst). Jälgi, et selgelt oleksid välja toodud töö olulisus ja uudsus ning oma panus

4) Nädal enne õppetooli juhatajale töö esitamist peab töö olema täiesti valmis ja korrektselt vormistatud ning see tuleb esitada juhendajale viimaseks tutvumiseks ja soovituste saamiseks

5) Õppetooli juhatajale töö esitamine. Käib vastavalt ametlikule zooloogia osakonnas kehtestatud korrale ja toimub reeglina kümmekond päeva enne töö lõplikku esitamist. Õppetooli juhataja hindab, kas töö on sobilik kaitsmisele lubamiseks ja annab soovitusi

6) Eelkaitsmine. Toimub peale töö lõplikku esitamist, kolm-neli päeva enne tegelikku kaitsmist. Üliõpilane saab soovitusi oma ettekande paremaks muutmiseks

7) Kaitsmine. Esinemine olgu selge, rahulik ja teistes huvi äratav (innustav). Kõne ei tohiks olla liiga tempokas ega slaide liiga palju, sest siis ei jõua kuulajad jälgida ja kaasa mõelda. Harjuta ettekanne mitu korda läbi, et see oleks ladus ja mahuks ajalimiiti.

/Urmas Saarma, prof., terioloogia õppetooli juhataja/

 

Juhendi saad alla laadida siit: 

 

Terioloogia õppetoolis kehtestatud reeglid, mida üliõpilasel tuleb täita magistritöö osas

  • Sagedaseks probleemiks on nii teadusliku tööga kui magistritöö kokku kirjutamisega liiga hiline alustamine, mis ei võimalda teemasse piisavalt süveneda, tööd korralikult läbi viia, kokku kirjutada ega vormistada.
  • Juhendaja(te)l ei jää piisavalt aega magistritöö mustandiga tutvumiseks, diskussiooniks ja nõuannete jagamiseks.
  • Et neid probleeme leevendada, selleks on vaja sagedast suhtlust magistrandi ja töö juhenda(te) vahel, mis peaks see toimuma magistrandi initsiatiivil. Kohustuslik on osavõtt iganädalastest õppetooli seminaridest, et olla kursis õppetoolis toimuvaga ja laiendada oma erialast silmaringi
  • Järgida tuleb õppetoolis kehtestatud reegleid, mis on eelkõige magistrandi enda huvides, sest kõike viimasele minutile jättes kannatab töö kvaliteet ja magistrandi haridus.

1) Õppe algfaas ehk esimese aasta sügis. Juhendajale tuleb esitada töö detailne plaan ja ajakava ning kanda need ette õppetooli seminaris, kus antakse kasulikke soovitusi. Kirjanduse läbitöötamist tuleks alustada niipea kui võimalik, samuti tuleks koheselt alustada teadustööga

2) Teise aasta sügis. Õppetooli seminaris tutvustab magistrant oma tööd ja seniseid tulemusi. Enamus kirjandust peab selleks ajaks olema läbi töötatud ja töö peab käima täies hoos. Kui on plaanis minna semestriks välismaale, siis tuleb eelnevalt teha koostöös juhendajaga konkreetne tööplaan ja ajakava ning esitada need enne välismaale siirdumist õppetooli seminaris

3) Kolm kuud enne kaitsmist. Kogu kirjandus peab olema läbi töötatud ja valdav osa analüüse tehtud. Juhendajale tuleb esitada detailne ajakava edasise kohta, mida peab rangelt järgima

4) Üks kuu enne kaitsmist. Juhendajale tuleb esitada töö mustand, mis peab sisaldama kõiki töö osi ja tekst peab olema loogiline ja ladus (mitte tooriktekst). Veendu, et oleks selgelt välja toodud töö olulisus ja uudsus

5) Nädal enne õppetooli juhatajale magistritöö esitamist peab see olema täiesti valmis ja tuleb esitajale juhendajale viimaseks tutvumiseks ja soovituste saamiseks

6) Õppetooli juhatajale töö esitamine. Käib vastavalt ametlikule zooloogia osakonnas kehtestatud korrale ja toimub reeglina kümmekond päeva enne töö lõplikku esitamist. Õppetooli juhataja hindab, kas töö on sobilik kaitsmisele lubamiseks ja annab soovitusi

7) Eelkaitsmine. Toimub õppetooli seminaris peale töö lõplikku esitamist, kolm-neli päeva enne tegelikku kaitsmist. Magistrant saab soovitusi oma ettekande paremaks muutmiseks

8) Kaitsmine. Esinemine olgu selge, rahulik ja teistes huvi äratav (innustav). Kõne ei tohiks olla liiga tempokas ega slaide liiga palju, sest siis ei jõua kuulajad jälgida ja kaasa mõelda. Harjuta ettekanne mitu korda läbi, et see oleks ladus ja mahuks ajalimiiti.

/Urmas Saarma, prof., terioloogia õppetooli juhataja/

 

Juhendi saad alla laadida siit:

Zooloogia osakonna juhendite ja dokumentidega tutvu siin

Lõpuaktus

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus 2024

Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022