Juhendid

Terioloogia õppetool

 

Õppeaine „Juhendaja seminar (LTOM.00.002)“ läbimise kord terioloogia õppetoolis (3EAP; toimub sügissemestril)

Aine läbimiseks tuleb üliõpilasel teha järgmist:

1) Külastada vähemalt 5 seminari, millel esitatakse teadusliku sisuga ettekandeid. Soovitav on osaleda eelkõige neis terioloogia õppetooli seminarides, kus peetakse ettekandeid. Terioloogia õppetooli seminarid toimuvad igal esmaspäeval kell 9.00 Liivi 2-126. Kui keegi teeb ettekande, siis saadetakse kõigile selle kohta eraldi teade e-maili teel.

Sobivad ka muud zooloogia, ökoloogia või looduskaitselise suunitlusega seminarid.

Oluline! Igast seminarist tuleb koostada 10 – 15 realine kokkuvõte (seega tehke seminari jooksul pidevalt märkmeid);

2) Andmebaaside kasutamist teaduskirjanduse otsimiseks õpitakse koos juhendajaga individuaalselt, juhendaja annab ülesandeid ja kontrollib nende täitmist;

3) Igal osalejal tuleb avalikult analüüsida (terioloogia korralises seminaris) ühte zooloogia osakonnas kaitstud bakalaureusetööd, lähtuvalt hetkel kehtivast bakatöö koostamise juhendist. Analüüsitava töö valib osaleja juhendajaga nõu pidades ja teatab oma valikust ning saadab bakatöö kõigile e-maili teel hiljemalt 7 päeva enne esinemist. Ka teised bakatudengid peavad analüüsitava bakatöö läbi lugema ja oskama seda omalt poolt kommenteerida. Retsensioonis tõstke esile nii positiivseid külgi kui vajakajäämisi;

4) Iga osaleja teeb hiljemalt jaanuari keskpaigaks seminariettekande, milles tutvustab oma bakatöö teemat ja tegevusplaane. Ettekanne peab sisaldama ka asjakohase teaduskirjanduse refereerimist;

5) Vabatahtlik tegevus. Iga osaleja teeb soovi korral 1 päeva jagu (8 tundi) praktilist tööd tutvumaks erialase tegevusega terioloogia õppetoolis. Täpsemalt lepitakse tegevused kokku esmalt juhendajaga ja seejärel terioloogia korralises seminaris;

Aines arvestuse saamiseks peab üliõpilane esitama korrektselt vormistatud aruande, mis sisaldab:

1) Seminaride päevikut, kus kirjas loetelu külastatud seminaridest ja nende lühikokkuvõtted, loetud artiklid, töörühmas/õppetoolis läbitud tegevused ja lisaks iga tegevuse peale kulunud töömaht tundides

2) Lühikokkuvõtet juhendaja seminarist (1-2 lk), mis käsitleb kokkuvõtlikult seminari raames toimunud tegevusi ja üliõpilase eneseanalüüs – mida üliõpilane neist õppis;

Aruande kinnitab ja arvestuse saamise otsustab juhendaja, kes vastutab, et arvestus saaks kantud ÕISi.

Osalejatel tuleb kõige ülal loetletu tehtud saamiseks ise initsiatiivi üles näidata ja aktiivselt oma juhendaja suhelda! 

……………………..

Urmas Saarma

Terioloogia õppetooli juhataja

Zooloogia osakonna juhendite ja dokumentidega tutvu siin

#ettevõtlus #instituudist #koostöö #õppimine #valdkonnast
Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022